OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro dodávku zboží a služeb
obchodní společnosti L O M N Á spol. s r. o.

se sídlem Střelniční 649, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
identifikační číslo: 48401170
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 10632
(dále jen objednatel)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti LOMNÁ, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s objednávkou nebo na základě písemné smlouvy uzavírané mezi objednatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "dodavatel") prostřednictvím elektronické aukce objednatele. Elektronická aukce je objednatelem provozována na internetové adrese www.lomna.cz. Tyto obchodní podmínky se rovněž použijí na veškeré smluvní vztahy uzavírané objednatelem v rámci jeho podnikatelské činnosti.
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v objednávce nebo písemné smlouvě. Odchylná ujednání v objednávce nebo písemné smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky nebo písemné smlouvy na základě odkazu na ně a nemusí být k objednávce nebo písemné smlouvě přikládány, neboť zákon předpokládá, že jsou oběma smluvními stranami známé a přístupné (např. prostřednictvím webových stránek objednatele).
  4. Znění obchodních podmínek může objednatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. K uzavření smlouvy dochází:
   - na základě objednávky objednatele uskutečněné po proběhnuté elektronické aukci,
   - na základě objednávky objednatele uskutečněné na základě nabídky dodavatele (bez elektronické aukce),
   - uzavřením písemné smlouvy učiněné po proběhnuté elektronické aukci
   - uzavřením písemné smlouvy učiněné na základě nabídky dodavatele (bez elektronické aukce).
 3. OBJEDNÁVKA
  1. Objednávka objednatele bude vyhotovena písemně a předána dodavateli faxem, poštou, emailem nebo osobně. Při osobním předání se vyžaduje podpis odpovědné osoby dodavatele.
  2. Objednávka bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
   a) specifikaci požadovaného zboží nebo služby,
   b) požadované množství,
   c) dodací podmínky (místo, termín).
  3. Dodavatel je povinen dodat zboží či provést službu pokud není uvedeno jinak v termínu do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky do sídla objednatele.
  4. Objednatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat dodavatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  5. Dodavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé dodavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí dodavatel sám.
 4. PÍSEMNÁ SMLOUVA
  1. Objednatel předá dodavateli návrh smlouvy emailem, poštou nebo osobně proti podpisu.
  2. Dodavatel má 5 pracovních dní k přijetí návrhu smlouvy či k podání novému návrhu smlouvy. Po uplynutí této lhůty není objednatel povinen smlouvu s dodavatelem uzavřít.
  3. Ve smlouvě budou uvedeny minimálně podstatné náležitosti a odkaz na tyto obchodní podmínky, kterými se smlouva řídí.
 5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cena je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a konečná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě nebo v těchto obchodních podmínkách.
  2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s balením, dodáním do sídla objednatele a montáží, není-li uvedeno výslovně jinak.
  3. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohu.
  4. Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu po dodání zboží nebo provedení služby na základě daňového dokladu - faktury.
  5. Splatnost faktur je 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.
  6. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům zejména zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a u osob, které nejsou plátci DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li zboží (služba) placena postupně, pak ve faktuře nebo její příloze musí být popis provedeného plnění.
  7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (o účetnictví), nebo má jiné vady v obsahu. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Dodavatel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury
  8. Peněžitý závazek objednatele je splněn v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.
 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ (POSKYTNUTÍ SLUŽBY)
  1. Způsob doručení určuje objednatel. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Není-li dohodnuto jinak je povinen dodavatel dodat zboží či poskytnutou službu v sídle objednatele. V tomto případě se zboží považuje za dodané (služba za poskytnutou) dnem převzetí ze strany objednatele.
  3. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
  4. Dodavatel je povinen při dodávce zboží či poskytnutí služby v místě určeném objednatelem dodržovat pokyny odpovědné osoby objednatele. Zejména je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní opatření, hygienické opatření a opatření vedoucích k požární ochraně a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
 7.  ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA
  1. Dodavatel je povinen dodat zboží či poskytnout službu osobně. Pokud pověří určitou činností třetí osobu odpovídá i za škodu způsobenou touto třetí osobou.
  2. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že prodávané zboží (poskytovaná služba) je ve shodě se smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že prodávané zboží (poskytovaná služba) má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží (službu) takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který dodavatel pro použití zboží (služby) uvádí nebo pro který se obvykle používá.
  3. Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá dodavatel za vady, které se projeví jako rozpor se smlouvou po převzetí zboží v záruční době (záruka).
  4. Není – li dále stanoveno jinak přebírá dodavatel záruku po dobu 24 měsíců od předání zboží či poskytnutí služby. Pokud je předmětem dodání zboží, na kterém je doba spotřeby uvedená na obale, přebírá dodavatel odpovědnost po dobu uvedenou na tomto obale.
  5. Objednatel je oprávněn odmítnou převzetí zboží s datem spotřeby na obale, pokud tato doba spotřeby je kratší než 3 měsíce při převzetí zboží.
  6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede jaký nárok z vad uplatňuje.
  7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
  8. Dodavatel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 dnů po obdržení reklamace. Rozhodnutí učiní dodavatel písemně a oznámí v něm objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, s uvedením termínu, ve kterém vadu odstraní, popř. důvodů neuznání. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy, dále je oprávněn zadat odstranění vady jiné osobě a dodavatel je povinen vzniklé náklady včetně náhrady škody objednateli zaplatit v plné výši.
  9. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud objednatel v reklamaci výslovně neuvede, že se jedná o neodkladnou záležitost, pak je objednatel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace.
  10. Objednatel je povinen umožnit dodavateli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není dodavatel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
  11. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
  12. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako neodkladná záležitost sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění neodkladné záležitosti platí, že tyto vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
  13. O odstranění reklamované vady sepíše dodavatel protokol, který potvrdí objednatel s uvedením, zda odstranění vady akceptuje nebo důvody, pro které odmítá opravu převzít.
 8. ODSTOUPENÍ SMLOUVY
  1.  Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy:
   - neodstranění reklamovaných vad ve stanoveném termínu;
   - neoznámení uznání či neuznání reklamace zboží či služby ze strany dodavatele ve lhůtě 3 dnů;
   - nevyjádří-li se druhá strana k návrhu dodatku smlouvy ani v dodatečné lhůtě, byla-li druhou smluvní stranou na možnost odstoupení písemně upozorněna;
   - prodlení dodavatele s dodáním zboží či poskytnutím služby delší než 10 pracovních dnů.
  2. Chce-li některá strana od smlouvy odstoupit na základě ujednání vyplývajících ze smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Účinnost odstoupení začíná dnem doručení. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo obchodních podmínek, který ji k takovému kroku opravňuje.
  3. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.
 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
  1. Ochrana osobních údajů dodavatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Dodavatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").
  3. Dodavatel souhlasí se zpracováním osobních údajů objednatelem a pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení dodavateli.
  4. Dodavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů dodavatele může objednatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Dodavatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Dodavatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k objednateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu objednatele.
  8. Požádá-li dodavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu objednatel povinen tuto informaci předat. Dodavatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  9. Dodavatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem objednatele na elektronickou adresu dodavatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení objednavatelem na elektronickou adresu dodavatele.
 10. DORUČOVÁNÍ KORESPONDENCE
  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Dodavateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  2. Zpráva je doručena:
   -  v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
    - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
    - v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
    - v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 11.  SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ
  1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží nebo poskytnutím služby v termínu sjednaném podle smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží nebo služby včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
  2. V případě, že dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.
  3. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její části, je objednatel povinen zaplatit dodavateli z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení.
  4. Smluvní pokutu a úroky z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení obchodních podmínek, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroků z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty nebo úroků z prodlení.
  5. Splatnost vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení je 30 dnů, ode dne jeho doručení straně povinné.
  6. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, uhradí povinná strana smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
 12. ZMĚNA SMLOUVY
  1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a dodavatele jednat.
  2. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 -ti dnů.
  3. Dodavatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.
  4. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze po písemném upozornění dodavatele.
  5. Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.
 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení
            

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 1. 9. 2011